กลุ่มพิธีการและสารสนเทศ
14 ก.พ. 2562
929
0

อำนาจหน้าที่มีดังต่อไปนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นการอนุญาตให้ผู้แทนต่างประเทศเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นการเข้าร่วมงาน กิจกรรมด้านต่างประเทศของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านการเกษตรของไทย เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าเกษตรไทย ให้แก่คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน

๔) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเกษตรในประเทศไทย พร้อมข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕) ศึกษา วิเคราะห์วางแผนและจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖) พิจารณา กลั่นกรองการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหารกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

๗) สนับสนุนและประสานงานการประชุม/สัมมนาระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดศึกษาดูงานให้แก่แขกต่างประเทศของกระทรวงฯ ประสานงานกับส่วนราชการในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างประเทศของกระทรวงฯ รวมถึงการบริหารงานด้านพิธีการทูตของกระทรวง

๘) บริหารจัดการเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือด้านการเกษตรของประเทศต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงฯ

๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
     

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพิธีการและสารสนเทศ

ชื่อ: นางสาวสุกฤตา พงศาปาน

เบอร์โทร: 0 2282 4853

เบอร์โทรภายใน: 155

เบอร์มือถือ: 08 1336 0410

Email: sugritta@moacbofaa.com

 

ตกลง