กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 3 (อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลียและแปซิฟิก)
14 ก.พ. 2562
1,191
0

อำนาจหน้าที่มีดังต่อไปนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากำหนดท่าทีในการเจรจาจัดทำความตกลงตามแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

๒) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินการตามความตกลงและความร่วมมือการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์กับประเทศและกลุ่มประเทศในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน รักษาและขยายตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวเนื่องของไทยในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

๔) เป็นผู้แทนกระทรวงฯร่วมประชุมและเจรจาทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

๕) เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้

๖) จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของประเทศต่างๆในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

phajongjit

รักษาการหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 3

(อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลียและแปซิฟิก)

ชื่อ: นางสาวผจงจินต์  กระหม่อมทอง

เบอร์โทร: 0 2281 8690

เบอร์ภายใน: 216

เบอร์มือถือ: 09 5563 5651

Email: pachongchin@moacbofaa.com

 

ตกลง