กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 (เอเชีย)
14 ก.พ. 2562
1,104
0

อำนาจหน้าที่มีดังต่อไปนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากำหนดท่าทีในการเจรจาจัดทำความตกลงตามแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

๒) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินการตามความตกลงและความร่วมมือการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์กับประเทศและกลุ่มประเทศในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน รักษาและขยายตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวเนื่องของไทยในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

๔) เป็นผู้แทนกระทรวงฯร่วมประชุมและเจรจาทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

๕) เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดการประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้

๖) จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของประเทศต่างๆในภูมิภาคที่รับผิดชอบ

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 (เอเชีย)

ชื่อ: นางสาวปรียนาฏ เทียบรัตน์

เบอร์โทร: 0 2281 8540

เบอร์โทรภายใน: 184

เบอร์มือถือ: 09 8260 3631

Email: preyanatpu@yahoo.com

ตกลง