กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 (งานพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ)
14 ก.พ. 2562
1,492
0

อำนาจหน้าที่มีดังต่อไปนี้

๑) ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับ FAO

๒) ศึกษา วิเคราะห์ เจรจา และจัดทำแผนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

๓) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ประเมินผลการดำเนินความร่วมมือ

๕) วิเคราะห์ กำหนดท่าที และเป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมและเจรจาพหุภาคีกับองค์การระหว่างประเทศ

๖) สนับสนุนและประสานงานด้านยุทธศาสตร์นโยบาย และวิชาการกับ สปษ.ที่มีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศด้านการเกษตร

๗) จัดทำฐานข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร

๘) เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO

๙) เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์กับองค์การระหว่างประเทศ

๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 (องค์การระหว่างประเทศ)

ชื่อ: นายกฤษณ์  หาญสวัสดิ์

เบอร์โทร: 0 2280 2889

เบอร์โทรภายใน: 123

เบอร์มือถือ: 08 0591 4656

Email: krit_han@hotmail.com

ตกลง