ตกลง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 ก.ย. 2560
343
368