ตกลง
ประชุม Political Consultation ครั้งที่ 2
9 เม.ย. 2562
277
0
ประชุม Political Consultation ครั้งที่ 2
ประชุม Political Consultation ครั้งที่ 2

นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักเกษตรต่างประเทศ  และนางสาวปุณฑริกา ฉายากุล เจ้าหน้าที่โต๊ะยุโรปตะวันออก เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมคณะกับกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการประชุม Political Consultation ครั้งที่ 2 โดยมีอธิบดีกรมยุโรปเป็นหัวหน้าคณะ ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ กรุงทบิลิซี สาธารณรัฐจอร์เจีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจอร์เจียอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมถึงภาคการเกษตร