ตกลง
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2562 ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
17 ต.ค. 2562
84
0
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2562 ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 19 ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ซึ่ง รวมถึงกิจกรรมภายใต้ APTERR และ AFSIS ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคและของโลก และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตร ณ บรูไนดารุสซาลามเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562