ตกลง
ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าพบ กับนาย Xu Yubo ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออาเซียนและแอฟริกา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สาธารณรัฐประชาชนจีน
21 พ.ย. 2562
73
0
ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าพบ กับนาย Xu Yubo ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออาเซียนและแอฟริกา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าพบ กับนาย Xu Yubo ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออาเซียนและแอฟริกา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยในระหว่างการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมไปถึงการขยายขอบข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปยังมณฑลต่างๆ ของจีน โดยจะดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและจีนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี