ตกลง
ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3 มี.ค. 2563
32
0
ดร.วนิดากำเนิดเพ็ชร์ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เป็นประธาน

ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้รายงานสถานการณ์การส่งออกผลไม้จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศต่อที่ประชุม ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูล สถานการณ์โรคระบาด และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว