ตกลง
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายเยฟกินี โทมิคิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
3 มี.ค. 2563
18
0
นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายเยฟกินี โทมิคิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายเยฟกินี โทมิคิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตร โดยเฉพาะผลการตรวจประเมินโรงงานสินค้าประมงและปศุสัตว์ และประเด็นสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ครั้งที่ 4 (The 4th Sub – Commission on Agriculture) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย