กรอบการทำงานของ 22 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนร่วมกัน “3S” คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความมั่นคง มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความยั่งยืนของภาคการเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2563
22 ต.ค. 2563
3,413
0
กรอบการทำงานของ22หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรอบการทำงานของ 22 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนร่วมกัน “3S” คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความมั่นคง มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความยั่งยืนของภาคการเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2563

นโยบายการเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมีกรอบการทำงานของ 22 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนร่วมกัน “3S” คือ "Safety" ความปลอดภัยของอาหาร "Security" ความมั่นคง มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ "Sustainability" ความยั่งยืนของภาคการเกษตร

Safety 

      1.เน้นย้ำ สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความปลอดภัย ขอให้เชื่อมั่นในระบบที่มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

      2.มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย comply กับมาตรฐสนสากล 

      3.มาตรฐานด้านการเกษตรของไทย (แบบสมัครใจ และแบบบังคับ) 

      4.ขอให้มั่นใจว่า สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ผลิตด้วยความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อผู้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 

Security 

      1.เน้นย้ำ Security ทั่ง 4 ด้าน (Food, Health, Biosecurity, Farmer) 

      2.Food Security ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรอาหารได้เพียงพอ และสามารถ supply (เลี้ยง) โรคได้ → มีตัวอย่างสินค้า                 ดาวเด่นของไทย (ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ สินค้าประมง) 

      3.Health Security ไทยมีมาตรการควบคุม ป้องกันกำรระบำดของ COVID-19 ที่เข้มงวด โดยประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นเวลา 100 วัน และมีผู้ป่วยที่หายแล้วกว่า             95% ของผู้ป่วยทั้งหมด 

      4.Biosecurity ไทยมีระบบควบคุม/ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และพืช รวมทั้งศัตรูพืช 

      5.นำแอพพลิเคชั่น e-Smart Plus มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรแบบ Realtime สำหรับโรค African Swine Fever (ASF) 

      6.Farmer Security กษ. มุ่งมั่นในการเสริมสร้างเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรพอเพียง และ Smart farm, Young Smart Farmer เพื่อให้ภาค             เกษตรมีความมั่นคง สินค้ำเกษตรมีความหลากหลาย พร้อมสำหรับตลาด online และ offline 

Sustainability 

     1.ระบบการทำเกษตรของไทยเน้นความยั่งยืน 

     2.มีการนำเทคโนโลยีฝนหลวงมาใช้ 

     3.มีการจัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

     4.ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของดิน - มีนโยบาย Zoning by Agri-Map เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

     5.เป็นสมาชิก Asian Soil Partnership (ASP) 

     6.ซึ่ง FAO สนับสนุนให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก (World Soil Day)” 

     7.มีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และมีการต่อต้านการทำประมง IUU Fishing 

ตกลง