การประชุมของสำนักการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565
1 มิ.ย. 2565
1,828
0
การประชุมของสำนักการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565
การประชุมของสำนักการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมของสำนักการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี เจ้าหน้าที่และข้าราชการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการเกษตรต่างประเทศ 

ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อน ย้าย และบรรจุข้าราชการของสำนักการเกษตรต่างประเทศ การติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ของสำนักการเกษตรต่างประเทศ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกลุ่ม/ฝ่าย ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ครั้งที่ 2/2565 และการเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด (ว17) รวมถึงในการประชุมครั้งนี้ได้จัด กิจกรรม “เปิดใจ รับฟัง” เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและงานขององค์กรสู่เป้าหมาย โดย ดร.วนิดาฯ ได้สอบถามถึงประเด็นปัญหา อุปสรรคในการทำงาน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่และข้าราชการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรให้มากขึ้น

ตกลง