ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ด้านการเกษตรต่างประเทศ"
20 ก.ค. 2565
2,213
0
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ด้านการเกษตรต่างประเทศ"
ดร.วนิดากำเนิดเพ็ชร์ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ด้านการเกษตรต่างประเทศ"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) อนุญาตให้ บริษัท C-ASEAN เข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ด้านการเกษตรต่างประเทศ" โดยความร่วมมือกับกองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ.

ตกลง