"ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะทำงานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 15"
4 ส.ค. 2565
2,015
0
"ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะทำงานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 15"
ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ
"ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะทำงานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 15"

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และข้าราชการสำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมสำนักการเกษตรต่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการใน Strategic Framework และ Focus Area ของคณะทำงานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรภายใต้แผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2022-2026) ของแผนงาน IMT-GT โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT-GT 2) Project on Economic Herb Production and Propagation Management Throughout Value Chain และ 3) Smart Farmer Technology Smart Choice of Young Farmer รวมถึงโครงการของกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) Development of SurathRed Goat Breed 2) Genetic Diversity of SurathRed Goat และ 3) Development of Sriwichai Beef Cattle Industry

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือของทั้งสามประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ WGAA และวิสัยทัศน์ของ IMT-GT ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ภูมิภาคและประชาชนของทั้งสามประเทศ

ตกลง