FAO ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง “ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย ประจำปี 2565 – 2567 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ"
3 ส.ค. 2565
1,998
0
FAO ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง “ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Goodwill Ambassador for Zero Hunger for Asia and the Pacific) ประจำปี 2565 – 2567 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกย่องการทรงงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก”
FAOทูลเกล้าฯถวายตำแหน่ง“ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย
FAO ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง “ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย ประจำปี 2565 – 2567 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ"

FAO ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง "ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Goodwill Ambassador for Zero Hunger for Asia and the Pacific) ประจำปี 2565 - 2567 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยกย่องการทรงงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก"

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายฉู ตงหยู (Mr. Qu Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีหนังสือแจ้งประเทศไทย เรื่อง การขอทูลเกล้าถวายตำแหน่ง "ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย (FAO Special Goodwill Ambassador for Zero Hunger for Asia and the Pacific)" แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีพิเศษของ FAO ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันถวไมตรีพิเศษของ FAO สำหรับโครงการทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Zero Hunger for Asia and the Pacific) และ FAO ขอแสดงความซาบซึ้งอย่างใจจริงที่สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้าฯ ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องในการทรงงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ FAO มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างใหญ่หลวงต่อโครงการของ FAO ในการต่อสู้กับภาวการณ์ขาดสารอาหารในทุกรูปแบบ และยังได้เป็นผู้ที่ทรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนเพื่อยุติความหิวโหยและภาวการณ์ขาดสารอาหาร ของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชนต่าง ๆ และสาธารณชน

นายฉู ตงหยู ผู้อำนวยการใหญ่ FAO เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบถึงการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในฐานะทูตสันถวไมตรี ของ FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นวาระสองปีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567 ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงานของ FAO ทั้งในเรื่องของการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพลิกโฉมระบบอาหารและเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตโภชนาการ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จะตอบรับคำเชิญนี้และมีความตั้งใจจะทำงานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป

อนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่ง "ทูตพิเศษด้านการขจัดความอดอยากหิวโหย" ของ FAO ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ FAO จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกย่องแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษ (Special Ambassador) เป็นประจำทุก 2 ปี 

 

ตกลง