ตกลง
มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย
12 ก.พ. 2560
639
607
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน/ขึ้นบัญชีประกอบการส่งออก-นำเข้า