ตกลง
โครงสร้างคณะกรรมการ
Board
 • โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๐๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย

  ๑. นายกู้เกียรติ สุวรรรณลักษณ์ ประธานกรรมการ
  ๒. นายสมพงษ์ ปองเกษม กรรมการ
  ๓. นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ กรรมการ
  ๔. นายสุรศักดิ์ ทองเพียร กรรมการ
  ๕. นายอาทิตย์ นามะสนธิ กรรมการ
  ๖. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ๗. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ๘. ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

  1. นางสาวจิรนันท์ พงศ์สำราญ 0 2282 0528
  2. นางสาวพวงผกา สุวรรณรักษ์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
  3. นางสาวหทัยรัตน์ ช่อชัยพฤกษ์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
  4. นางสาวจิราวรรณ สมัคร ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
  5. นางสาวเหรียญทอง สะอาดดี ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
  6. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
  7. นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
  8. นางสาววนัสนัน ดุษฎีนิธิโรจน์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ