ตกลง
ประวัติความเป็นมา
History
  • ความเป็นมาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         การบริหารราชการจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าส่วนราชการต่างๆบริหารงาน ตามระเบียบที่กำหนดไว้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล จึงได้มีการวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

         การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูและความควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 ข้อ 17 กำหนดว่า

          "เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตนเองที่ดี ให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกรทรวงขึ้น ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผล การแต่งตั้งและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงตลอดจนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด"