ตกลง
ความเป็นมา
History
 • ความเป็นมา
  การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

  กลไกการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

  1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 254/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ.) โดยมีสถานะเทียบเท่ากองอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงกับคณะยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านบูรณาการขับเคลื่อนและประสานงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

   

  2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 471/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับกรม (ปยป.ก.) จำนวน 4 คณะ คือ คณะที่ 1 คณะทำงานด้านอำนวยการ คณะที่ 2 คณะทำงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต คณะที่ 3 คณะทำงานด้านพัฒนาการผลิต และ คณะที่ 4 คณะทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่งานเลขานุการของ กลุ่ม ปยป.กษ. และสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

   

  3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 470/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัด กษ. เป็นประธาน มีรองปลัด กษ. อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ เทียบเท่าอธิบดี ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีหัวหน้ากลุ่ม ปยป.กษ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางของ กษ. ในการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด กษ. เชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน

   

  การดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

  1) จัดทำข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม (สรุปข้อมูลความสอดคล้อง ทั้งหมด 4 ด้านย่อย 69 โครงการ (มิ.ย.61)) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ก.ค.61) และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ (ก.ค.61)

   

  2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และจัดทำข้อมูลสำหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการที่สำคัญ (ส.ค.-ก.ย.61)

   

  การดำเนินงานด้านแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

  1) จัดทำข้อมูลการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (มิถุนายน 2561)

   

  2) อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำกิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

   

  3) อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำกิจกรรม/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เรื่อง “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง Smart Farmer และลดความเหลื่อมล้ำ”