ตกลง
การประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
26 ธ.ค. 2561
380
0
การประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 134-135  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับฝ่ายเลขาฯ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดวิธีการ รูปแบบการรายงาน ผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ และแผนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม (Quick Win) กิจกรรมสำคัญ (flagship project) กรอบระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์