ตกลง
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเตรียมรับการเข้าพบหารือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
26 ธ.ค. 2561
440
0
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเตรียมรับการเข้าพบหารือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเตรียมรับการเข้าพบหารือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเตรียมรับการเข้าพบหารือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 134-135  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผู้แทนกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงบประมาณ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นแผนแม่บทที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาใน 15 ประเด็น และแนวทางการเตรียมรับการเข้าพบหารือข้อราชการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ