ตกลง
การประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศ
26 ธ.ค. 2561
455
0
การประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศ
การประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศ

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2  กรมพัฒนาที่ดิน มีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการในกิจกรรมของประเด็นการปฏิรูปประเทศที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีโครงการสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศ  จำนวน 58 กิจกรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนงานโครงการในกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศแล้วทั้งสิ้นถึง 104 กิจกรรม 104 โครงการ  และโครงการทีมีความสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) ในการสนับสนุนประเด็นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เพื่อสร้าง smart farmer และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 8 โครงการ