ตกลง
การประชุมหารือจัดเตรียมประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562
26 มี.ค. 2562
234
0
การประชุมหารือจัดเตรียมประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562
การประชุมหารือจัดเตรียมประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท
การประชุมหารือจัดเตรียมประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 22 มีนาคาม 2562 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือจัดเตรียมประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562  เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เชิญ ปยป. ก.. ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแผนงานโครงการของกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 77 คน เข้าร่วมประชุม ผลของการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1.ส่วนราชการรับทราบการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปฯได้บัญญัติเป็นกฎหมาย 

2.ประเด็นหารือกระทรวงทรัพยฯ (ทส.)ของ กษ. ได้รับการพิจารณาจำนวน 24 เรื่อง 

3.ประเด็นหารือของ ทส. --กษ.ได้พิจารณา จำนวน 25 เรื่อง 

4.ปยป.กษ. ได้เชื่อมประเด็นปฏิรูปในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพย จำนวน  55 เรื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลพิจารณา