ตกลง
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2562
23 เม.ย. 2562
337
0
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2562
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 หน่วยงาน กษ. (ปยป.กษ.  สปก.  สศก  และกข) ประชุมร่วมกับ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2562  ณ ห้องประชุม สศช เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปเรื่องการปลูกป่าในพื้นที่ สปก. โดยมี นายรอยล จิตรดอน เป็นประธานการประชุม และนายคมสัน จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่ม ปยป.กษ. เป็นผู้นำทีม กษ. 

1. หน่วยงาน กษ. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของ คกก. 

2. คกก ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมต่อการขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

3 ปยป.กษ.จะนำผลการประชุมและแนวคิดดังกล่าวเรียน ปกษ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินงานในระยะ ต่อไป