ตกลง
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์
31 ม.ค. 2562
260
0
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการในกิจกรรมของประเด็นการปฏิรูปประเทศที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีโครงการสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 124  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์