ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
5 มี.ค. 2564
14
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

                วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.15 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมหม่อนไหม เพื่อพิจารณาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมการปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ที่กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ (1402)