ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 3-2/2564
11 มี.ค. 2564
17
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 3-2/2564
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 3-2/2564

                วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. พร้อมด้วย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย กรมการข้าว และเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 3-2/2564 ณ ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย เพื่อหารือการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ รองรับกิจกรรม Big Rock การสร้างเกษตรมูลค่าสูง และร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อน ติดตาม และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย