ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 “การสร้างเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
12 ม.ค. 2564
40
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 “การสร้างเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 “การสร้างเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ.  เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 “การสร้างเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้องประชุม ICT) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  เพื่อหารือแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงาน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อย ตามประเด็น Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเสนอสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป