ตกลง
ผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) หรือ Big Rock
27 ม.ค. 2564
99
0
ผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) หรือ Big Rock
ผู้แทนกลุ่มป.ย.ป.กษ.นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน
ผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) หรือ Big Rock

นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.กษ.  มอบหมายผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (นายธิติ โลหะปิยะพรรณ) สป.กษ. นายรัชฎพงศ์ เศรษฐวัฒน์ นางสาวอัญชลี มหาเทียน นางสาวมัณตรายาห์ ศรีสุวรรณ และ ว่าที่ร้อยโทภาณุพงศ์ ดีใจ เป็นผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  หรือ Big Rock ในที่ประชุมคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ครั้งที่ 2-1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผ่านระบบประชุมออนไลน์