กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสร้างความมั่นคงภาคการเกษตร
13 ธ.ค. 2564
333
0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสร้างความมั่นคงภาคการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสร้างความมั่นคงภาคการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มุ่งสร้างความมั่นคงภาคการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อติดตามการดำเนินงานกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในการดำเนินโครงการ โดยเน้นการบูรณาการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ผ่านกลไกทีมอำเภอ  (นายอำเภอและ SC อำเภอ) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตร ในการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/การรวมเกษตรแปลงใหญ่เพื่อจัดทำโครงการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้เป็นรูปธรรม โดยได้เริ่มขับเคลื่อนใน 18 จังหวัดนำร่อง จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เป็นหมู่บ้านต้นแบบเพื่อให้สามารถขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นได้ต่อไป ทั้งนี้จะขยายผลในระยะที่ 2 เพิ่มเติม 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 และระยะที่ 3 จะดำเนินการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ซึ่งหากได้รับงบประมาณจะดำเนินการเต็มรูปแบบ จำนวน 5,797 หมู่บ้านทั่วประเทศ ในการนี้ ได้มีแนวทางในการสื่อสารกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด และให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มจังหวัดไปสื่อสารสร้างการรับรู้กับจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมต่อไป

ตกลง