ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403
14 มิ.ย. 2565
260
0
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403

                วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำ ป.ย.ป.กษ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 ประเด็นการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง มีประเด็นที่สำคัญคือ

                1. การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง

                2. สนับสนุนการทำการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจำหน่าย

                3. ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

                4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร

                5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider)

                6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)

                7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

                8. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

                ทั้งนี้ ทุกโครงการดำเนินการได้เป็นไปตามแผน ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เกษตรกรที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตรภายใน 5 ปี รวมถึงเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

ตกลง