นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565
24 มิ.ย. 2565
344
0
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

                วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.กษ. เป็นประธานการประชุมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 ในประเด็น มุมมองของ ป.ย.ป.กรม เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตร และการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอ ดังนี้

                1) การเกลี่ยอัตรากำลังจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคเพื่อดูแลเกษตรกรให้ทั่วถึง

                2) การเร่งถ่ายโอนภารกิจด้านการรับรองมาตรฐานไปยังสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรเข้าถึงการรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว

                3) การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดพื้นที่ปลูกข้าวหลังการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวที่สร้างมูลค่าตามความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น

                4) การการส่งเสริมการขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยในพื้นที่สูง

                5) การบริหารจัดการฐานข้อมูลของกระทรวงให้เกษตรเกษตรกรเข้าถึงง่ายและรวดเร็ว

ตกลง