ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ
23 มิ.ย. 2565
269
0
ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ
ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ
ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ

ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ

          วันนี้ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนัตติมา อึงรัตนากร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  เเละ นายชัยรัตน์  ไชยยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ  ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอเวียงสระ   โดยมี นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอเวียงสระ เป็นประธานการประชุม

ตกลง