ตกลง
โครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน (The Best officer show)
24 ก.ค. 2561
624
624
โครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน (The Best officer show)
โครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน (The Best officer show)

ระยะเวลาในการจัดส่งผลงาน:  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2561

ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลด "แบบเสนอผลงานโครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน (The Best Officer Show) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ที่ e-mail: adgmoac@gmail.com (โดยให้จัดส่งไฟล์เอกสารของผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF) ภายในระยะเวลาที่กำหนด