ตกลง
ความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมา

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 30 ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงจะต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูล ขออนุญาติหรือขออนุมัติในเรื่องต่างๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน

      ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ปีงบประมาณ 2549-2554) โดยรับผิดชอบ 3 ประเภทงานบริการ ประกอบด้วย

  1) การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร
  2) การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
  3) การให้บริการเบ็ดเสร็จ (ขอรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พ.ด.1-7)

 • นโยบายการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

       ต่อมาในปี 2558 รัฐบาลมีนโยบายที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรรวมงานบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Call Center 1170 ไว้ด้วยกัน ณ จุดเดียวเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      โดยมอบหมายให้สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามที่ กพร. กำหนดต่อไป

  E-mail : moacbfa@gmail.com