ตกลง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ตำแหน่ง นิติกร
15 ก.พ. 2562
186
119
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คณะ