โครงสร้างคณะกรรมการ
 • คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ที่มา 

           เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรตแห่งชาตเเสนอ โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตฯ กำหนดให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกระทรวงขึ้นในทุกกระทรวง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธสาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 975/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบ

  1.1 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการ
  1.2 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานอนุกรรมการ
  1.3 อธิบดีกรมการข้าว อนุกรรมการ 
  1.4 อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ 
  1.5 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อนุกรรมการ 
  16 อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ 
  1.7 อธิบดีกรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
  1.8 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  อนุกรรมการ 
  1.9 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ 
  1.10 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ 
  1.11 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ 
  1.12 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ 
  1.13 อธิบดีกรมหม่อนไหม อนุกรรมการ 
  1.14 เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  อนุกรรมการ 
  1.15 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  อนุกรรมการ 
  1.16 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   อนุกรรมการ 
  1.17 ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
  1.18 ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา  อนุกรรมการ 
  1.19 ผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 
  1.20 ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  อนุกรรมการ 
  1.21 ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ 
  1.22 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  อนุกรรมการ 
  1.23 ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
  1.24 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อนุกรรมการและเลขานุการ
  1.25 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2. อํานาจหน้าที่ 

       2.1 กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       2.2 ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวง รวมทั้ง กำกับ ดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวง โดยนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาประกอบการพิจารณา

       2.3 สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       2.4 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

       2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือที่ได้รับมอบหมาย

       2.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ และคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนด

       2.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย

   ทั้งนี้ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 276/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

   

  คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ที่มา

  เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานของภาครัฐ ภาคอิสระ ภาคเอกชนภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด และบูรณาการปรับแผนงานประจำปีงบประมาณ 2559 - 2564 ให้สสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้เกิดผระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู้ประชาชน เกิดสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรร์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. องค์ประกอบ

  1.1 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการ
  1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
  1.3 อธิบดีกรมการข้าว อนุกรรมการ
  1.4 อธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ
  1.5 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุกรรมการ
  1.6 อธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ
  1.7 อธิบดีกรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ
  1.8 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อนุกรรมการ
  1.9 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
  1.10 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ
  1.11 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
  1.12 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
  1.13 อธิบดีกรมหม่อนไหม อนุกรรมการ
  1.14 เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
  1.15 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  อนุกรรมการ
  1.16 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ
  1.17 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  1.18 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2. อํานาจหน้าที่ 

  2.1 ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประสานงาน และกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีคุณธรรม

  2.2 จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของกระทรวงเการและสหกรณ์

  2.3 เร่งรัดติดตามประเมินผลภายใต้บทบาทหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำดับ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

  2.4 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

  2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 757/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ตกลง