ความเป็นมา
History
 • ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  การจัดตั้ง ศปท.

  คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ฯลฯ เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 กำหนดให้มี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่หลักบูรณาการและขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  ทั้งนี้ รับผิดชอบขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง 

  ผู้บริหาร ศปท. กษ.

                                                                                                         

                                                                                                          นายสำราญ สาราบรรณ์

                                                                                                  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                              หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

  อำนาจหน้าที่ ศปท.

  (1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง

  (2) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

  (3) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  (5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (7) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  โครงสร้างการแบ่งงานภายใน ศปท.

          อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

         1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงโดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
         2) ให้คำปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการราชการฯ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงตามข้อ 1)
         3) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามข้อ 2)  
         4) ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
         5) ติดตาม และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวง (รวมส่วนราชการในสังกัด) ทุก 2 เดือน
         6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน

  2. กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

         1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  - ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  - สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
  - ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
  - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

         2) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

ตกลง