ติดต่อเรา
Contact Us
 • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  0-2282-2103
  เบอร์โทรเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ส่วนราชการระดับกรม 15 ส่วนราชการ

  1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.)

  โทรศัพท์: 0 2281 1132

  โทรสาร: 0 2282 2103, 0 2281 8293

  2. กรมการข้าว

  โทรศัพท์: 0 2561 2727

  โทรสาร: 0 2561 2282, 2879

  3. กรมชลประทาน

  โทรศัพท์: 0 2241 5061

  โทรสาร: 0 2241 5061

  4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  โทรศัพท์: 0 2628 5240 ต่อ 4223-4

  โทรสาร: 0 2628 5742, 0 2628 5267

  5. กรมประมง

  โทรศัพท์: 0 2940 6147

  โทรสาร: 0 2940 6147

  6. กรมปศุสัตว์

  โทรศัพท์: 0 2653 4434 ต่อ 2184, 2134

  โทรสาร: 0 2653 4916, 4927

  7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  โทรศัพท์: 0 2940 5960-3 ต่อ 822

  โทรสาร: 0 2940 5960-3 ต่อ 821

  8. กรมพัฒนาที่ดิน

  โทรศัพท์: 0 2562 5100 ต่อ 1300, 0 2579 2656

  โทรสาร: 0 2579 5397

  9. กรมวิชาการเกษตร

  โทรศัพท์: 0 2940 5379

  โทรสาร: 0 2579 0579

  10. กรมส่งเสริมการเกษตร

  โทรศัพท์: 0 2940 6056

  โทรสาร: 0 2579 3678

  11. กรมส่งเสริมสหกรณ์

  โทรศัพท์: 0 2281 7274

  โทรสาร: 0 2281 7274

  12. กรมหม่อนไหม

  โทรศัพท์: 0 2940 6564 ต่อ 12, 0 2558 7924 ต่อ 302,303

  โทรสาร: 0 2558 7927

  13. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

  โทรศัพท์: 0 2281 1473

  โทรสาร: 0 2281 1473

  14. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  โทรศัพท์: 0 2561 2277 ต่อ 1181, 1177

  โทรสาร: 0 2651 2212, 0 2561 2096

  15. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

  โทรศัพท์: 0 2940 7212

  โทรสาร: 0 2940 7212

   

  รัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน

  1. การยางแห่งประเทศไทย (ก.ย.ท.) 

  โทรศัพท์: 0 2433 2222 ต่อ 145

  โทรสาร:  0 2435 0478

  2. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)

  โทรศัพท์: 0 2278 0624

  โทรสาร: 0 2278 1086, 0 2270 1676

  3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

  โทรศัพท์: 0 2279 8603

  โทรสาร: 0 2279 8601

  4. องค์การสะพานปลา

  โทรศัพท์: 0 2211 7300, 0 2212 4490 ต่อ 513

  โทรสาร: 0 2212 5899

   

  องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน

  1. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  โทรศัพท์: 0 2579 7435 ต่อ 5

  โทรสาร: 0 2579 7235

  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

  โทรศัพท์: 0 2579 5840, 0 5332 8496-8

  โทรสาร: 0 2579 6110

  3. สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  โทรศัพท์: 0 2529 2213 ต่อ 107

  โทรสาร: 0 2529 2214

 • map
ตกลง