ตกลง
7 เม.ย. 60 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2560
10 เม.ย. 2560
313
0
7เม.ย.60:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
7 เม.ย. 60 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2560

พันจ่าเอก ประ้เสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 124) โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 22 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image