ตกลง
พ.ค. 60 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/2560
9 พ.ค. 2560
288
0
พ.ค.60:การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ค. 60 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/2560

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134) เพื่อพิจารณา

1. ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
พันธกิจ : สร้างเครือข่าย เสริมองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ 2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ 3 : สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับเจตจำนงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย กลยุทธ์ที่
4.1 การยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

สรุป แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงฯ ปี 2560-2564 งบประมาณ รวม 63,863,850 บาท รวม 80 แผนงาน ประกอบด้วย 447 โครงการ/กิจกรรม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image