ตกลง
17 พ.ค. 60 : ศปท.กษ. จัดการอบรมในหัวข้อคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
12 มิ.ย. 2560
275
0
17พ.ค.60:ศปท.กษ.จัดการอบรมในหัวข้อคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
17 พ.ค. 60 : ศปท.กษ. จัดการอบรมในหัวข้อคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 176 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนายประกาศิต สพฤษ์ศรี เป็นวิทยากร มีเนื้อหาเกียวกับ
1. หลักธรรมาภิบาล สู่ความเก่ง 4 ด้าน คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งความคิด และเก่งดำเนินชีวิต
2. การเข้าใจจริตคน MQ (Moral Quotient) พัฒนาตนเองก่อนพัฒนาคนอื่น
3. การครองคน : เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้หยั่งใจคน รู้กลให้คนรัก รู้จักพัฒนาตน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนแต่พอดี
4. การครองตน : เป็นคนสมบูรณ์แบบ รอบรู้รอบคอบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตามหลักสัปปุริธรรม 7 คือ การรู้จักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคล
5. การครองงาน : ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน มุ่งมั่นต่อความสำเร็จของงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 คือ มีใจรักในสิ่งที่ทำ ความมุ่งมั่นทุ่มเท ใจที่จดจ่อรับผิดชอบ และใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ
6. ศาสตร์ในการเอาชนะใจคน : อยู่กับดลกต้องอยู่เป็น ตามหลักพรหมวิหาร 4 ด้วย
             - ในเวลาปกติ ต้องคิดเป็นผู้ให้
             - ในเวลาเกิดปัญหา ต้องคิดว่าจะช่วยอะไรเขาดี
             - ในเวลาเกิดสิ่งที่ดี ต้องคิดว่าเราจะชมหรือยินดีอะไรเขาดี
             - ในเวลาทีเกิดการผิดกฎ ต้องยึดในหลักการ

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image