ตกลง
10 ส.ค. 60 : สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษา เรื่องกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2561
10 ส.ค. 2560
251
1,584
10ส.ค.60:สำนักตรวจสอบภายใน
10 ส.ค. 60 : สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษา เรื่องกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2561

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริการให้คำปรึกษา เรื่อง กระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 134 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยมีผู้แทน สำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลางเข้าร่วมประชุม วิทยากรจากสำนักตรวจสอบภายใน นำโดยนางละออ ขันธรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซํกซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image