ตกลง
22 ก.พ. 61 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561
4 พ.ค. 2561
306
0
22ก.พ.61:การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
22 ก.พ. 61 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 135) โดยมีรองประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงฯ และกรรมการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง  เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระสำคัญ คือ

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการดำเนินการเป็นไปตามแผน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ

2. การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และนำเสนอปลัดกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบแผนและแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนต่อไป

3. การรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานมาที่ ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนโดยเคร่งครัด เพื่อรายงาน ศอตช. ต่อไป

4. การพิจารณาร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกระทรวง ตามแนวทางคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ แทนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อโปรดลงนามในร่างคำสั่งต่อไป

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image