ตกลง
ละเลย-หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิด
12 มิ.ย. 2560
227
187