ตกลง
สรุปสาระสำคัญ : คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
23 ส.ค. 2560
310
1,095