ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
10 ม.ค. 2566
906
483
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนในสังกัดกระทรวง ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 

ตกลง