ตกลง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 2561
460
5,133

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป