ตกลง
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กษ.ปี 2561 และการทบทวนแผน ปี 2562
23 ก.ย. 2561
618
1,936

                  ข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 และการทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.       แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560-2564)

2.       แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

3.       แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2561

4.       ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

5.       แบบฟอร์มการแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ โดยส่วนราชการให้จัดส่งข้อมูลข้อที่ 3 และข้อที่ 5  สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จัดส่งข้อมูลเฉพาะข้อที่ 5 ในรูปแบบไฟล์ Excel มายัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง E-mail : anticor.moac@outlook.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อ ศปท.จะได้รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาต่อไป