ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 มี.ค. 2564
371
246
ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต
ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลรายงานสถิติข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ข้อมูลจำนวนข้อร้องเรียนรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปัจจุบัน)

2. ข้อมูลจำนวนข้อร้องเรียนรายเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) ในเดือนธันวาคม 2564 ไม่พบเรื่องร้องเรียน
    สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 พบเรื่องร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง

3. ข้อมูลผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน สถานะปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

ตกลง