ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 มี.ค. 2564
530
360
ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต
ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลรายงานสถิติข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ข้อมูลจำนวนข้อร้องเรียนรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปัจจุบัน) รวมทั้งหมดจำนวน 7 เรื่อง

2. ข้อมูลจำนวนข้อร้องเรียนรายเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) ในเดือนพฤษภาคม 2565 ไม่พบเรื่องข้อร้องเรียนกรณีพบใหม่
    สรุปข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31พฤษภาคม 2565 พบเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง 

3. ข้อมูลผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน สถานะปัจจุบัน 

     3.1 เรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและยุติเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง

     3.2 เรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีการดำเนินการทางวินัย อาญา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 เรื่อง

     3.3 เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 0 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

0.0289 seconds
ตกลง